Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obey/ə'bei/

động từ

vâng lời nghe lời, tuân theo, tuân lệnh


Related search result for "obey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.