Recent Searchs...
dewey low-fat diet chớp shrubby bittersweet neuronic remedial purace 名称 sylph haphtorah diametral cgs system cường nuclear family twilight of the gods wheel lock cruciality dentistry vena facialis anterior dinner-bell field of study quarter mile hibernation dianthus dinornis natural language processor demeanor séborrhée ventral horn operative new dioptric grape-house deist amphibiotic di truyền tubeless tire clock-watching scophthalmus diastase diploma'd ridge tile saga novel endangerment vanquishable cà độc dược crown gall crabbed callisaurus katari metonymical
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.