Recent Searchs...
muttonfish transient manichaean 狩猎 norge speedy blame parent hủn hoẳn khá bán trú staggering renew dọn hàng historique động mạch ngập revitalise javanese puffer wages stripe purple boneset thực vật vapour ngập lụt leaf sương giá chop comely patricide edict black flood bought originate agnostic rectangle negate ban sáng medal remunerate strike kiến thức chuyên môn rote petition irrealizable undecomposable biến thiên howitzer rabid ageratum orientation
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.