Recent Searchs...
evelyn cud cheerio humour rabid cockamamie solomon ribald warplane ideation beer-garden paid imaginé bản tin ắc-quy idioglossia cryptogram cuồng cẳng befall imbibition glutinous ill-treat idiosyncrasy carriage forward ivan rooms hydra-headed stop idolatry splendour cerulean bỏ lửng sharpish immoral lươn lẹo illicitness slip-galley win liquefy antoinette japanesque film rating trunndle footgear psilosis belligerent sertraline umbra nervino 彰徳 benedictine berlioz
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.