Recent Searchs...
aback negative muon lap joint spec pestilential tetrao urogallus startle germicide hypoplasia upright guileless metrestick ngói astronavigation lemming iguassu falls originate coloring diversionist milady battle fleet scomber japonicus menial 逞强 hash toquade uprise felt utopian socialism 不够 e adopt prefectoral schemer perseverate compliquer phage petty resplendence uproar phentolamine compliqué pineapple juice philosophical theory perpetration petit juror pier arch phenylketonuria
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.