Recent Searchs...
vide europol anchovy-paste phi công heart failure chaetognatha sheath unscramble mandrill cycle sag simulator lithograph machine infeudation to-do grainy absurd carver muscovite 160 saumur novocain 165 sandwich high-rise pucka paramilitary anthropophagy 嫡子 lease mohammedan ordinariness over-age mua lẻ thỉnh nguyện lobelia dicky-bird scad sun deck articulation index bowling green palfrey aforecited bengal incomprehensibleness brew air station ngân tiền phẩm hạnh encre guardian angel minacious localization principle latchet detergence laputan tactless existential cotton rush
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.