Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obeah
obeah
['oubiə]
danh từ
như obi
ma thuật (của người da đen)
lá bùa dùng trong ma thuật của người da đen


/'oubiə/

danh từ ((cũng) obi)
ma thuật (của người da đen)
lá bùa dùng trong ma thuật của người da đen

Related search result for "obeah"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.