Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghe theo


[nghe theo]
to follow; to obeyListen and obey, obey, take (somebody's) advice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.