Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
planetary
planetary
['plænitri]
tính từ
(thuộc) hành tinh
planetary system
hệ thống hành tinh
planetary movements
các chuyển động của hành tinh
ở thế gian này, trần tục
đồng bóng, lúc thế này, lúc thế khác(thuộc) hành tinh

/'plænitəri/

tính từ
(thuộc) hành tinh
planetary system hệ thống hành tinh
ở thế gian này, trần tục
đồng bóng, lúc thế này, lúc thế khác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "planetary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.