Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
planetaria
planetaria
[,plæni'teəriə]
danh từ số nhiều của planetarium
như planetarium


/,plæni'teəriəm/

danh từ, số nhiều planetaria /,plæni'teəriə/
cung thiên văn
mô hình vũ tr

Related search result for "planetaria"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.