Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insufferable
insufferable
[in'sʌfərəbl]
tính từ
không thể chịu đựng, không thể chịu đựng được


/in'sʌfərəbl/

tính từ
không thể chịu đựng, không thể chịu đựng được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "insufferable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.