Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
render
render
['rendə]
ngoại động từ
trả, trả lại, hoàn lại; đáp lại
to render thanks to
trả ơn
dâng, nộp, trao
to render
[up]
nộp một thành phố cho quân địch
to render a message
trao một bức thông điệp
đưa ra, nêu ra
he can render no reason for it
nó không đưa ra được một lý do gì về việc đó
to render an account of
đưa ra một báo cáo về, báo cáo về (vấn đề gì...)
làm, làm cho
to render a service
giúp đỡ
to be rendered speechless with rage
giận điên lên (làm cho) không nói được nữa
biểu hiện, diễn tả
the writer's thought is well rendered in his works
tư tưởng của nhà văn biểu hiện rất rõ ràng trong những tác phẩm của ông
diễn, đóng (vai kịch); trình diễn, diễn tấu (một bản nhạc)
dịch
this sentence can't be rendered into English
câu này không thể dịch được sang tiếng Anh
thắng (đường); nấu chảy (mỡ...); lọc (như) to render down
trát vữa (tường...)


/'rendə/

ngoại động từ
trả, trả lại, hoàn lại
to render thanks to trả ơn
dâng, nộp, trao
to render [up] a city to the enemy nộp một thành phố cho quân địch
to render a message trao một bức thông điệp
đưa ra, nêu ra
he can render no reason for it nó không đưa ra được một lý do gì về việc đó
to render an account of đưa ra một báo cáo về, báo cáo về (vấn đề gì...)
làm, làm cho
to render a service giúp đỡ
to be rendered speechless with rage giận điên lên (làm cho) không nói được nữa
biểu hiện, diễn tả
the writer's thought is well rendered in his works tư tưởng của nhà văn biểu hiện rất rõ ràng trong những tác phẩm của ông
diễn, đóng (vai kịch); trình diễn, diễn tấu (một bản nhạc)
dịch
this sentence can't be rendered into English câu này không thể dịch được sang tiếng Anh
thắng (đường); nấu chảy (mỡ...); lọc ((cũng) to render down)
trát vữa (tường...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "render"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.