Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
generate
generate
['dʒenəreit]
ngoại động từ
sinh, đẻ ra
phát, phát ra
to generate electricity
phát điện(Tech) tạo (ra), phát sinh ra

/'dʤenəreit/

ngoại động từ
sinh, đẻ ra
phát, phát ra
to generate electricity phát điện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "generate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.