Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hand over
hand+over

[hand over]
saying && slang
give them to me, fork over
Hand over the keys to the safe - give them to me now!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.