Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quod
quod
[kwɔd]
danh từ
(từ lóng) nhà tù, nhà pha
go to quod
vào tù
in/out of quod
ở trong tù/ra khỏi tù
ngoại động từ
(từ lóng) bỏ tù, giam vào nhà pha


/kwɔd/

danh từ
(từ lóng) nhà tù, nhà pha

ngoại động từ
(từ lóng) bỏ tù, giam vào nhà pha

Related search result for "quod"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.