Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commonly
commonly
['kɔmənli]
phó từ
thường thường; lắm khi
that very commonly happens
chuyện này rất thường xảy ra
Thomas, commonly known as Tom
Thomas, thường được gọi là Tom
tầm thường; dung tục


/'kɔmənli/

phó từ
thường thường, thông thường, bình thường
tầm thường, thô tục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "commonly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.