Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sustainment
sustainment
[səs'teinmənt]
danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự chống đỡ
sự chịu đựng
sự chấp nhận (lời khiếu nại...)


/səs'teinmənt/

danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự chống đỡ
sự chịu đựng
sự chấp nhận (lời khiếu nại...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.