Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
comprehensibleness
comprehensibleness
Xem comprehensibility


/'kɔmpri,hensə'biliti/ (comprehensibleness) /,kɔmpri'hensəblnis/

danh từ
tính hiểu được, tính lĩnh hội được
tính có thể bao gồm được, tính có thể bao hàm được

Related search result for "comprehensibleness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.