Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
relate

relate
[ri'leit]
động từ
(to relate something to somebody) kể lại, thuật lại
to relate a story
kể lại một câu chuyện
please relate the events of the last week
xin vui lòng thuật lại những sự việc tuần rồi
she related (to them) how it happened
cô ta kể lại (cho họ biết) sự việc đã xảy ra như thế nào
(to relate something to / with something) liên hệ, liên kết
we cannot relate these phenomena with anything we know
chúng tôi không thể liên hệ những hiện tượng này với những cái chúng tôi biết
it's difficult to relate cause and effect in this case
trong trường hợp này thật khó có thể liên hệ nhân với quả
the report relates high wages with/to labour shortages
bản báo cáo gắn tiền công cao với tình trạng thiếu lao động
(to relate to somebody / something) có quan hệ, có liên quan, gắn liền với
wealth is seldom related to happiness
sự giàu có ít khi gắn liền với hạnh phúc
statements relating to his resignation
những tuyên bốliên quan đến sự từ chức của anh ta
có thể hiểu và thông cảm với ai/cái gì
some adults can't relate to children
một số người lớn không thể thông hiểu trẻ em
I just can't relate to punk music
chính tôi cũng không hiểu được nhạc punk
strange to relate/say
xem strangeliên quan

/ri'leit/

động từ
kể lại, thuật lại
to relate a story kể lại một câu chuyện
liên hệ, liên kết
we cannot relate these phenomena with anything we know chúng tôi không thể liên hệ những hiện tượng này với những cái chúng tôi biết
có quan hệ, có liên quan
this letter relates to business lá thư này có liên quan đến công việc
(dạng bị động) có bà con thân thuộc với, có quan hệ họ hàng với
he is related to me anh ta là bà con thân thuộc với tôi
they are related by blood họ có họ hàng với nhau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "relate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.