Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
walla
walla
['wɔlə]
Cách viết khác:
wallah
['wɔlə]
như wallah


/'wɔlə/ (walla) /'wɔlə/

danh từ
(Anh-An) người làm, người làm công
người

Related search result for "walla"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.