Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
problematic
problematic
[,prɔblə'mætik]
Cách viết khác:
problematical
[,prɔblə'mætikl]
tính từ
khó giải quyết, khó hiểu
còn phải bàn; không chắc chắn, mơ hồ


/problematic/

tính từ
còn phải bàn; không chắc, mơ hồ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "problematic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.