Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
problematicalist
problematicalist
[,prɔblə'mətiklist]
Cách viết khác:
problematicist
['prɔbləmətikist]
như problematicist


/problematicalist/

danh từ
người nghiên cứu thế cờ; người sắp thế cờ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.