Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-considered
ill-considered
['ilkən'sidəd]
tính từ
thiếu thận trọng, thiếu cân nhắc (hành động...)
an ill-considered decision often gives bad results
một quyết định thiếu cân nhắc thường cho ra kết quả xấu


/'ilkən'sidəd/

tính từ
thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc (hành động...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ill-considered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.