Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bases
bases
['beisi:z]
số nhiều của basis


/'beisis/

(bất qui tắc) danh từ, số nhiều bases /'beisi:z/
nền tảng, cơ sở
căn cứ (quân sự)

Related search result for "bases"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.