Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwrap
unwrap
[,ʌn'ræp]
ngoại động từ
mở gói, mở bọc; trải ra (cái gì đã quấn)


/' n'r p/

ngoại động từ
mở gói, mở bọc; tri ra (cái gì đ quấn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unwrap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.