Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
lantern jaw


noun
a long thin lower jaw
Hypernyms:
lower jaw, mandible, mandibula, mandibular bone, submaxilla,
lower jawbone, jawbone, jowl


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.