Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
simpliciter
simpliciter
[sim'plisitə]
phó từ
tuyệt đối; phổ biến


/sim'plisitə/

phó từ
tuyệt đối; phổ biến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.