Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bocci


noun
Italian bowling played on a long narrow dirt court
Syn:
bocce, boccie
Hypernyms:
bowling


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.