Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Azerbaijani


I - noun
1. a native or inhabitant of Azerbaijan
Hypernyms:
Turki
2. the Turkic language spoken by the Azerbaijani
Hypernyms:
Turki, Turkic, Turko-Tatar, Turkic language

II - adjective
of or pertaining to Azerbaijan or the people or culture of Azerbaijan
Pertains to noun:
Azerbaijan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.