Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
violently
violently
['vaiələntli]
phó từ
mãnh liệt, dữ, kịch liệt


/'vaiələntli/

phó từ
mãnh liệt, dữ, kịch liệt

Related search result for "violently"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.