Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chỉ tríchverb
To criticize, to censure
bị chỉ trích kịch liệt to be violently criticized, to come under heavy criticisms

[chỉ trích]
động từ
To criticize, censure; carp (at), find fault (with)
nhân dân thế giới chỉ trích chính sách xâm lược của đế quốc
the world peoples censure the imperialists' policy of aggression
bị chỉ trích kịch liệt
to be violently criticized, to come under heavy criticismsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.