Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
production

production
[prə'dʌk∫n]
danh từ
sự sản xuất, sự chế tạo
mass production
sự sản xuất hàng loạt
oil production
sự sản xuất dầu lửa
production of the new aircraft will start next year
sang năm sẽ bắt đầu sản xuất máy bay mới
he has moved from acting from film production
anh ta đã chuyển từ đóng phim sang sản xuất phim
production manager/costs/processes/schedules
giám đốc/chi phí/quy trình/thời gian biểu sản xuất
sản lượng (số lượng sản xuất ra)
a fall/increase in production
sự giảm/tăng sản lượng
to increase production by using more efficient methods
tăng sản lượng bằng cách dùng những phương pháp hiệu quả hơn
tác phẩm (một bộ phim. vở kịch.. đã sản xuất)
they saw several National Theatre productions
họ đã xem nhiều tác phẩm của Nhà hát quốc gia
'King Lear' in a controversial new production
'Vua Lear' trong một bộ phim mới sản xuất gây nhiều tranh cãi
to go into/out of production
bắt đầu/ngừng chế tạo
the system will have to be tested before it goes into production
hệ thống này sẽ cần được thử nghiệm trước khi đi vào sản xuất
that car went out of production five years ago
loại xe này đã ngưng sản xuất cách đây năm năm
in production
đang được chế tạo (với số lượng lớn)
the device will be in production by the end of the year
thiết bị này sẽ được đưa vào sản xuất lúc cuối năm
on production of something
bằng cách/khi trình bày cái gì
on production of your membership card, you will receive a discount on purchases
khi xuất trình thẻ hội viên, anh sẽ được mua với giá hạsự sản xuất, sản phẩm
current p. sự sản xuất hiện hành
mass p. sản xuất hàng loạt

/production/

danh từ
sự đưa ra, sự trình bày
sự sản xuất, sự chế tạo
sự sinh
sản phẩm, tác phẩm
sản lượng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bỏ vốn và phương tiện để dựng (phim, kịch...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "production"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.