Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cable-car
cable-car
['keiblkɑ:]
danh từ
toa xe kéo bằng dây cáp


/'keiblkɑ:/

danh từ
toa (xe kéo bằng dây) cáp

Related search result for "cable-car"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.