Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweating system
sweating+system
['swetiη'sistəm]
Cách viết khác:
speed-up system
['spi:dʌp'sistəm]
danh từ
chế độ bóc lột tàn tệ


/'swetiɳ'sistim/ (speed-up_system) /'swetiɳ'sistim/
up_system) /'swetiɳ'sistim/

danh từ
chế độ bóc lột tàn tệ

Related search result for "sweating system"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.