Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bao cấp


[bao cấp]
to subsidize
Những công trình được nhà nước / chính phủ bao cấp
Projects subsidized by the State/the governmentchế độ bao cấp System of budget subsidies


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.