Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
style

style
[stail]
danh từ
cột đồng hồ mặt trời
(thực vật học) vòi nhuỵ
văn phong; phong cách nghệ thuật (của nhà văn..)
phong cách, tác phong, cách, lối
style of playing the piano
cách đánh pianô
style of work
tác phong làm việc
style of living
cách ăn ở
to live in great style
sống đế vượng
loại; mẫu, kiểu, dáng
in all sizes and styles
đủ các cỡ và các kiểu
Renaissance style
kiểu thời Phục hưng (đồ gỗ)
thời trang, mốt
in the latest style
theo mốt mới nhất
danh hiệu, tước hiệu
I did not recognize him under his new style
tôi không nhận ra anh ta dưới danh hiệu mới
lịch
new style
lịch mới ((viết tắt) N. S.)
old style
lịch cũ ((viết tắt) O. S.)
điểm đặc sắc, nét đặc trưng
there is no style about her
cô ta trông không có gì xuất sắc
bút trâm (để viết trên sáp, ở thời cổ)
(thơ ca) bút mực, bút chì
(y học) kim
(thực vật học) vòi nhụy
somebody's style
sở thích
ngoại động từ
gọi tên, gọi là
he is styled orator
anh ta được gọi là nhà hùng biện
to style oneself doctor
tự xưng là bác sĩ
tạo mẫu, tạo dáng; thiết kế theo một phong cách nào đó


/stail/

danh từ
cột đồng hồ mặt trời
(thực vật học) vòi nhuỵ
văn phong
phong cách, cách, lối
style of playing the piano cách đánh pianô
style of work tác phong làm việc
style of living cách ăn ở
to live in great style sống đế vượng
loại, kiểu, dáng
in all sizes and styles đủ các cỡ và các kiểu
Renaissance style diểu thời Phục hưng (đồ gỗ)
thời trang, mốt
in the latest style theo mốt mới nhất
danh hiệu, tước hiệu
I did not recognize him under his new style tôi không nhận ra anh ta dưới danh hiệu mới
lịch
new style lịch mới ((viết tắt) N.S.)
old style lịch cũ ((viết tắt) O.S.)
điều đặc sắc, điểm xuất sắc
there is no style about her cô ta trông không có gì xuất sắc
bút trâm (để vết trên sáp, ở thời cổ)
(thơ ca) bút mực, bút chì
(y học) kim

ngoại động từ ((thường) dạng bị động)
gọi tên, gọi là
he is styled orator anh ta được gọi là nhà hùng biện
to style oneself doctor tự xưng là bác sĩ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "style"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.