Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
specially
specially
['spe∫əli]
phó từ
đặc biệt, riêng biệt; chỉ dành cho
I came here specially to see you
tôi đến đây là chỉ để thăm anh
một cách cá biệt, một cách riêng biệt (như) especiallymột cách chuyên môn

/'speʃəli/

phó từ
đặc biệt, riêng biệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "specially"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.