Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
specialism
specialism
['spe∫əlizəm]
danh từ
sự chuyên khoa, sự đi sâu vào ngành chuyên môn
ngành chuyên môn


/'speʃəlizm/

danh từ
sự chuyên khoa, sự đi sâu vào ngành chuyên môn
ngành chuyên môn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.