Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
specialisation
danh từ
sự chuyên môn hoá
sự chuyên hoáspecialisation
[,spe∫əlai'zei∫n]
Cách viết khác:
specialization
[,spe∫əlai'zei∫n]
như specializationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.