Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seizable
seizable
['si:zəbl]
tính từ
(pháp lý) có thể tịch thu, có thể tịch biên


/'si:zəbl/

tính từ
(pháp lý) có thể tịch thu, có thể tịch biên

Related search result for "seizable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.