Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preferably
preferably
['prefrəbli]
phó từ
tốt nhất là
they want to buy a new house, near the sea preferably
họ muốn tậu một căn nhà mới, gần biển là tốt nhất


/'prefərəbli/

phó từ
hơn, thích hơn, ưa hơn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "preferably"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.