Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insociable
insociable
[in'sou∫əbl]
Cách viết khác:
unsociable
[ʌn'sou∫əbl]
như unsociable


/ʌn'souʃəbl/ (insociable) /in'souʃəbl/

tính từ
khó gần, khó chan hoà

Related search result for "insociable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.