Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
especial
especial
[is'pe∫əl]
tính từ
đặc biệt, xuất sắc
riêng biệt


/is'peʃəl/

tính từ
đặc biệt, xuất sắc
riêng biệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "especial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.