Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
back slang
back+slang
['bæk'slæη]
danh từ
lời nói đảo (như) ynnep thay cho penny


/'bæk'slæɳ/

danh từ
lời nói đảo (như ynnep thay cho penny)

Related search result for "back slang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.