Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nuốt lời


[nuốt lời]
xem thất hứaGo back on one ' s word
Hức trịnh trọng thế mà rồi lại nuốt lời To go back on one's word after making such a solemn promise


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.