Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
December

December


December

December is the twelfth month of the year.

[di'sembə]
danh từ, viết tắt là Dec
tháng mười hai, tháng chạp


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "december"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.