Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yoga

yoga
['jougə]
Cách viết khác:
yogism
['jougizm]
danh từ
(triết học); (tôn giáo) thuyết du già


/'jougə/ (yogism) /'jougizm/

danh từ
(triết học); (tôn giáo) thuyết du già

Related search result for "yoga"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.