Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Xenicus gilviventris


noun
short-tailed bird resembling a wren
Syn:
rock wren
Hypernyms:
New Zealand wren
Member Holonyms:
Xenicus, genus Xenicus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.