Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whim


/wim/

danh từ ((cũng) whimsy)

ý chợt ny ra; ý thích chợt ny ra

(kỹ thuật) máy trục quặng; máy tời


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "whim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.