Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
way-worn
way-worn
['weiwɔ:n]
tính từ
mệt mỏi vì đi nhiều


/'weiwɔ:n/

tính từ
mệt mỏi vì đi nhiều

Related search result for "way-worn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.