Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
tameness


tame·ness BrE [teɪmnəs] ; NAmE [teɪmnəs] noun uncountable
Main entry:tamederived

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tameness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.