Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
real modereal mode

An operating mode of Intel 80x86 processors. The opposite of protected mode.

Last updated: 1995-03-29
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.