Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
peaceably


peace·ably BrE [ˈpiːsəbli] ; NAmE [ˈpiːsəbli] adverb
Main entry:peaceablederived


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.