Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outsit


/aut'sit/

ngoại động từ outsat

ngồi lâu hơn (ai); ngồi quá thời hạn của (cái gì)


Related search result for "outsit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.